[chitiet]

Năm 2003, gia đình tôi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất tại UBND xã Châu Sơn (nay là phường Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), có giấy biên nhận nộp hồ sơ của UBND xã.
Tuy nhiên, do Phòng Địa chính thành phố khi làm bản đồ làm sai số thửa và tên người khác trên mảnh nhà tôi nên chưa cấp được Giấy chứng nhận.
Nay UBND phường Châu Sơn làm phương án để chỉnh lý bản đồ và cấp Giấy chứng nhận cho gia đình tôi thì lại làm phương án tài chính theo giá tại thời điểm hiện tại.
Xin hỏi, gia đình tôi có được thực hiện nghĩa vụ tài chính với diện tích đất tăng thêm và chuyển mục đích sử dụng đất theo giá thời điểm gia đình nộp hồ sơ năm 2003 không?
Thắc mắc về thời điểm xác định thu tiền sử dụng đất
Phạm Văn Đức (Hà Nam)...
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:
Theo quy định tại Khoản 41, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế.
Thời hạn Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất không quá 5 ngày kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến.
Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai chuyển thông tin chậm hoặc cơ quan thuế chậm xác định nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất được xác định là thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
[/chitiet]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm